danverab

Lectura placuta pe wordpress.com

ACTA

Protestele împotriva ACTA încep pe 11 februarie. În ce oraşe din România se pregătesc manifestaţii

Potrivit Access, aceste manifestaţii sunt organizate pentru a determina Parlamentul European să respingă proiectul. Protestele se vor desfăşura în mai multe ţări membrie ale Uniunii Europene, dar şi în state din afara ei.

Cei interesaţi trebuie să ştie că în România protestele vor avea loc în Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Aflaţi mai multe detalii despre acest eveniment aici (derulati pana in drepptul ROMANIA)

Textul ACTA în limba română. Vezi documentul integral!

 

CONSILIUL                             Bruxelles, 23 august 2011

UNIUNII EUROPENE                              (OR. en)

12196/11

Dosar interinstituţional: 2011/0166 (NLE)

WTO 256 PI 82 UD 168 DROIPEN 76 JUSTCIV 189 COPEN 174 MI 344

ACTE LEGISLATIVE ŞI ALTE INSTRUMENTE______________________________________

Obiectul:               Acord comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană și statele

membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația

______________ Elvețiană și Statele Unite ale Americii______________________________________

12196/11                                                                                                    DD/neg/ban

DG K                                                      RO


ACORD COMERCIAL DE COMBATERE

 

A CONTRAFACERII ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ

 

ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA,

 

AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, REPUBLICA COREEA,

 

STATELE UNITE MEXICANE, REGATUL MAROC,

 

NOUA ZEELANDĂ, REPUBLICA SINGAPORE,

 

 CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI STATELE UNITE ALE AMERICII

 

PĂRȚILE SEMNATARE ALE PREZENTULUI ACORD,

 

LUÂND ACT de faptul că aplicarea eficace a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru a susține creșterea economică în toate sectoarele industriale, cât și la nivel mondial;

 

LUÂND ACT, de asemenea, de faptul că proliferarea mărfurilor contrafăcute și a celor piratate, precum și a serviciilor care distribuie material prin care se încalcă drepturile subminează comerțul legitim și dezvoltarea durabilă a economiei mondiale, cauzează pierderi financiare semnificative pentru titularii drepturilor și pentru întreprinderile legitime și, în unele cazuri, furnizează o sursă de venit pentru criminalitatea organizată și prezintă, în plus, riscuri pentru public;

 

DORIND să combată această proliferare printr-o cooperare internațională consolidată și printr-o aplicare a legii mai eficace la nivel internațional;

 

INTENȚIONÂND să ofere mijloace eficace și corespunzătoare, care completează Acordul TRIPS, pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, ținând cont de diferențele dintre sistemele și practicile juridice respective;

 

DORIND să asigure faptul că măsurile și procedurile care vizează aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală nu devin ele însele obstacole în calea comerțului legitim;

 

DORIND să abordeze problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv cea care are loc în mediul digital, în special în ceea ce privește dreptul de autor sau drepturile conexe, într-un mod care realizează un echilibru între drepturile și interesele titularilor drepturilor, ale furnizorilor de servicii și ale utilizatorilor în cauză;

 

DORIND să promoveze cooperarea dintre furnizorii de servicii şi titularii drepturilor pentru a aborda încălcările relevante din mediul digital;

 

DORIND ca prezentul acord să acţioneze într-un mod care să sprijine atât activitatea internaţională de aplicare a legii, cât şi de cooperare din cadrul organizaţiilor internaţionale relevante;

 

RECUNOSCÂND principiile enunţate în Declaraţia de la Doha privind Acordul TRIPS şi sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a patra conferinţe ministeriale a OMC;

 

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIŢII:

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII INIŢIALE ŞI DEFINIŢII GENERALE

 

SECŢIUNEA 1

 

DISPOZIŢII INIŢIALE

 

ARTICOLUL 1

 

Relaţia cu alte acorduri

 

Nicio dispoziţie a prezentului acord nu are drept efect nicio derogare de la nicio obligaţie a unei părţi cu privire la oricare altă parte în conformitate cu acordurile existente, inclusiv Acordul TRIPS.

 

ARTICOLUL 2

 

 Natura şi domeniul de aplicare a obligaţiilor

 

(1)          Fiecare parte pune în aplicare dispoziţiile prezentului acord. O parte poate să prevadă în legislaţia sa o aplicare mai extinsă a drepturilor de proprietate intelectuală decât cea solicitată în cadrul prezentului acord, cu condiţia ca această aplicare să nu contravină dispoziţiilor prezentului acord. Fiecare parte este liberă să determine metoda corespunzătoare de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord în cadrul propriilor sale sisteme şi practici juridice.

 

(2)          Nicio dispoziţie a prezentului acord nu creează vreo obligaţie privind distribuirea resurselor între aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală şi aplicarea legii în general.

 

(3)          Obiectivele şi principiile enunţate în partea I a Acordului TRIPS, în special la articolele 7 şi 8 se aplică, mutatis mutandis, prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Relaţia cu standardele privind disponibilitatea şi domeniul de aplicare

 

ale drepturilor de proprietate intelectuală

 

(1)    Prezentul acord se încheie fără să aducă atingere dispoziţiilor din legislaţia unei părţi care reglementează disponibilitatea, achiziţionarea, domeniul de aplicare şi menţinerea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

 (2)    Prezentul acord nu creează nicio obligaţie pentru vreo parte de a aplica măsuri atunci când un drept de proprietate intelectuală nu este protejat în temeiul actelor cu putere de lege şi a normelor sale administrative.

 

ARTICOLUL 4

 

Protecţia vieţii private şi divulgarea informaţiilor

 

(1)      Nicio dispoziţie a prezentului acord nu obligă vreuna dintre părţi să divulge:

 

(a)          informaţii a căror divulgare ar fi contrară legislaţiei sale, inclusiv actelor cu putere de lege care protejează drepturile privind viaţă privată sau care ar fi contrară acordurilor internaţionale din care aceasta face parte;

 

(b)                      informaţii confidenţiale a căror divulgare ar împiedica aplicarea legii sau ar fi, în alt mod, contrare interesului public; sau

 

(c)          informaţii confidenţiale a căror divulgare ar aduce prejudicii intereselor comerciale legitime ale anumitor întreprinderi, publice sau private;

 

(2)      Atunci când o parte furnizează informaţii scrise în temeiul dispoziţiilor prezentului acord,
partea care primeşte informaţiile se abţine, în conformitate cu legislaţia şi practicile sale, de la
divulgarea sau utilizarea informaţiilor în alt scop decât acela pentru care au fost furnizate, în afara
cazului în care dispune de consimţământul prealabil al părţii care furnizează informaţiile.

 

SECŢIUNEA 2

 

DEFINIŢII GENERALE

 

ARTICOLUL 5

 

Definiții generale În sensul prezentului acord și în absenţa unor dispoziții contrare:

 

(a)           ACCC înseamnă Acordul comercial de combatere a contrafacerii;

 

(b)          Comitet înseamnă Comitetul ACCC instituit în temeiul capitolului V (Acorduri instituționale);

 

(c)           autorități competente cuprind autoritățile corespunzătoare judiciare, administrative sau de aplicare a legii în conformitate cu legislația unei părți;

 

(d)          mărfuri de marcă contrafăcute înseamnă orice mărfuri, inclusiv ambalajul, care poartă, fără a fi autorizate, o marcă de comerț care este identică cu marca de comerț înregistrată în mod valabil pentru aceste mărfuri sau care nu se poate distinge în aspectele sale esențiale de o astfel de marcă de comerț și care încalcă astfel drepturile posesorului mărcii de comerț în cauză în temeiul legislației țării în care sunt invocate procedurile enunțate în capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală);

 

(e)           țară are același sens cu cel enunțat în notele explicative ale Acordului OMC;

 

(f)            tranzit vamal înseamnă procedura vamală căruia îi sunt supuse mărfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul;

 

(g)           zile înseamnă zile calendaristice;

 

(h)    proprietatea intelectuală se referă la toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secțiunilor 1-7 din partea II a Acordului TRIPS;

 

(i)     mărfuri în tranzit înseamnă mărfuri în tranzit vamal sau transbordare;

 

(j)     persoană înseamnă o persoană fizică sau juridică;

 

(k)    mărfuri piratate înseamnă orice mărfuri care sunt copii realizate fără consimțământul

 

titularului dreptului sau al persoanei autorizate în mod corespunzător de titularul dreptului în țara de producție și care sunt realizate direct sau indirect pornind de la un articol în cazul în care realizarea copiei respective ar fi constituit o încălcare a unui drept de autor sau a unui drept conex în temeiul legislației țării în care sunt invocate procedurile enunțate în capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală);

 

 (l)     titularul dreptului include o federație sau o asociație care are statutul juridic de a revendica drepturi de proprietate intelectuală;

 

(m)   teritoriu, în sensul secțiunii 3 (Măsuri la frontieră) din capitolul II (Cadrul juridic pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală), înseamnă teritoriul vamal și toate zonele libere1 ale unei părți;

 

(n) transbordare înseamnă procedura vamală căreia îi sunt supuse mărfurile transferate sub control vamal de la mijlocul de transport care le importă la mijlocul de transport care le exportă în interiorul zonei unui birou vamal care este atât biroul de import, cât și biroul de export;

 

(o)    Acordul TRIPS înseamnă Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclus în anexa 1C la acordul OMC;

 

(p)    OMC înseamnă Organizația Mondială a Comerțului; și

 

(q)    Acordul OMC înseamnă Acordul de la Marrakesh de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la 15 aprilie 1994.

 

1       Pentru mai multă certitudine, părțile confirmă că zonă liberă înseamnă o parte de pe teritoriul unei părți, în care, în sensul drepturilor și taxelor de import, toate mărfurile introduse sunt considerate, în general, ca fiind situate în exteriorul teritoriului vamal.

 

CAPITOLUL II

 

CADRUL JURIDIC PENTRU APLICAREA

 

DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

SECŢIUNEA 1 OBLIGAŢII GENERALE

 

ARTICOLUL 6

 

Obligații generale cu privire la aplicarea legii

 

(1)    Fiecare parte se asigură că legislația sa cuprinde proceduri de aplicare a legii care să permită o acțiune eficace împotriva oricărui act care ar încălca drepturile de proprietate intelectuală care fac obiectul prezentului acord, inclusiv măsuri de remediere eficiente destinate să prevină orice încălcare și măsuri de remediere care să constituie un mijloc de descurajare a oricărei încălcări ulterioare. Aceste proceduri sunt aplicate într-un mod care să evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și să ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.

 

(2)                      Procedurile adoptate, menţinute sau aplicate pentru a pune în aplicare dispoziţiile prezentului capitol sunt loiale şi echitabile şi prevăd o protecţie corespunzătoare a drepturilor tuturor participanţilor care fac obiectul acestor proceduri. Aceste proceduri nu trebuie să fie complexe sau să implice costuri inutile, termene nerezonabile sau întârzieri nejustificate.

 

(3)                      în cadrul punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului capitol, fiecare parte ia în considerare necesitatea proporţionalităţii între gravitatea încălcării, interesele părţilor terţe şi măsurile, măsurile de remediere şi sancţiunile aplicabile.

 

(4)                      Nicio dispoziţie a prezentului capitol se interpretează în sensul încât să solicite unei părţi ca funcţionarii săi să fie responsabili pentru acte efectuate atunci când îşi exercită îndatoririle oficiale.

 

SECŢIUNEA 2 PUNEREA ÎN APLICARE A SANCŢRJNILOR CIVILE1

 

ARTICOLUL 7

 

Disponibilitatea procedurilor civile

 

(1)    Fiecare parte pune la dispoziţia titularilor de drepturi proceduri judiciare civile privind aplicarea oricărui drept de proprietate intelectuală, astfel cum se specifică în prezenta secţiune.

 

1        O parte poate exclude brevete şi protecţia informaţiilor nedivulgate din domeniul de aplicare al prezentei secţiuni.

 

 (2)    În măsura în care orice măsură de remediere civilă poate fi ordonată ca urmare a procedurilor administrative cu privire la fondul unui caz, fiecare parte prevede că aceste proceduri sunt conforme cu principii echivalente, pe fond, cu cele enunțate în prezenta secțiune.

 

ARTICOLUL 8

 

Acțiuni în încetare

 

(1)          Fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea de a ordona unei părți de a înceta să încalce un drept și, printre altele, de a ordona acelei părți sau, după caz, unei părți terțe asupra căreia autoritatea judiciară relevantă își exercită competența, de a împiedica ca mărfurile care implică încălcarea unui drept de autoritate intelectuală să intre în circuitele comerciale.

 

(2)          Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentei secțiuni, o parte poate limita măsurile de remediere disponibile împotriva unei utilizări de către guverne sau de către părți terțe autorizate de un guvern, fără autorizarea titularului dreptului, la plata remunerației, cu condiția ca partea să se conformeze dispozițiilor din partea II a Acordului TRIPS care abordează în special o astfel de utilizare. În alte cazuri, se aplică măsurile de remediere din cadrul prezentei secțiuni sau, în cazurile în care aceste măsuri de remediere sunt incompatibile cu legislația unei părți, pot fi obținute hotărâri declarative și despăgubiri adecvate.

 

ARTICOLUL 9

 

Daune-interese

 

(1)          Fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea de a ordona contravenientului care, știind sau având motive rezonabile pentru a ști, s-a angajat într-o activitate de încălcare a drepturilor să plătească titularului dreptului daune-interese corespunzătoare în scopul de a compensa prejudiciul pe care titularul dreptului l-a suferit în urma încălcării. Pentru a determina valoarea daunelor-interese pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile judiciare ale unei părți dispun de autoritatea de a lua în considerare, printre altele, orice măsură legitimă a valorii pe care titularul dreptului o prezintă, care poate cuprinde pierderea profiturilor, valoarea mărfurilor sau a serviciilor care au făcut obiectul încălcării, măsurate la prețul pieței sau la prețul cu amănuntul propus.

 

(2)          Cel puțin în cazurile de încălcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe și în cazurile de contrafacere a mărcilor de comerț, fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile, autoritățile sale judiciare să dispună de autoritatea de a ordona contravenientului să plătească titularului dreptului profiturile contravenientului care pot fi atribuite încălcării. O parte poate presupune că aceste beneficii corespund valorii daunelor-interese menționate la alineatul (1).

 

 (3)    Cel puțin cu privire la încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe care protejează
opere, fonograme, interpretări și execuții și în cazul contrafacerii mărcilor de comerț, fiecare parte
stabilește sau menține, de asemenea, un sistem care prevede unul sau mai multe din
următoarele elemente:

 

(a)           daune-interese prestabilite; sau

 

(b)          prezumții1 pentru determinarea valorii daunelor-interese suficiente pentru a-l compensa pe titularul dreptului pentru prejudiciul cauzat de încălcare; sau

 

(c)           cel puțin pentru dreptul de autor, daune-interese suplimentare.

 

 

 

(4)          În cazul în care o parte prevede măsura de remediere menționată la alineatul (3) litera (a) sau prezumțiile menționate la alineatul (3) litera (b), se asigură că fie autoritățile sale judiciare, fie titularul dreptului are dreptul de a alege o astfel de măsură de remediere sau astfel de prezumții ca alternativă la măsurile de remediere menționate la alineatele (1) și (2).

 

(5)          Fiecare parte prevede ca autoritățile sale judiciare, după caz, să dispună de autoritatea de a ordona, la încheierea procedurilor judiciare civile privind încălcarea cel puțin a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a mărcilor de comerț, ca partea care are câștig de cauză să obțină plata de către partea care pierde a cheltuielilor sau taxelor judiciare și a onorariilor de avocat corespunzătoare sau a oricăror alte cheltuieli, astfel cum se prevede în legislația părții respective.

 

1       Prezumțiile menționate la alineatul (3) litera (b) pot include o prezumție conform căreia valoarea daunelor-interese este: (i) cantitatea mărfurilor care încalcă dreptul de proprietate intelectuală în cauză al titularului dreptului și alocat de fapt unor persoane terțe, multiplicat cu valoarea profitului per unitate de mărfuri care ar fi fost vândute de titularul dreptului dacă nu ar fi avut loc niciun act de încălcare; sau (ii) o redevență rezonabilă; sau (iii) o sumă forfetară pe baza unor elemente cum ar fi cel puțin valoarea redevențelor sau a taxelor care ar fi fost datorate dacă contravenientul ar fi solicitat autorizarea de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală în cauză.

 

ARTICOLUL 10

 

Alte măsuri de remediere

 

(1)          Cel puțin cu privire la mărfurile piratate și la mărfurile de marcă contrafăcute, fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile, la cererea titularului dreptului, autoritățile sale judiciare să dispună de autoritatea de a ordona distrugerea unor astfel de mărfuri, cu excepția unor circumstanțe excepționale, fără niciun fel de despăgubire.

 

(2)          Fiecare parte prevede, în continuare, că autoritățile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona ca materialele și instrumentele care au fost folosite în principal la fabricarea sau crearea acestor mărfuri să fie, fără întârziere nejustificată și fără niciun fel de despăgubire, distruse sau îndepărtate din circuitele comerciale astfel încât să se reducă la minimum riscurile unor

 

noi încălcări.

 

(3)     Oricare dintre părţi poate prevedea ca măsurile de remediere descrise la prezentul articol să
fie executate pe cheltuiala contravenientului.

 

ARTICOLUL 11

 

Informații referitoare la încălcarea unui drept

 

Fără să aducă atingere legislației sale care reglementează privilegiile, protecția confidențialității surselor de informații sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Oricare dintre părţi prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea, la cererea justificată a titularului dreptului, să ordone contravenientului real sau, eventual, contravenientului presupus, să furnizeze titularului dreptului sau autorităților judiciare, cel puțin în scopul colectării de dovezi, informații relevante, astfel cum se prevede în actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile, pe care contravenientul real sau presupus le deține sau le controlează. Astfel de informații pot include informații privind orice persoană implicată în orice aspect al încălcării, reale sau presupuse și privind mijloacele de producție sau canalele de distribuție ale mărfurilor sau serviciilor vizate, inclusiv identificarea persoanelor terțe despre care se presupune că sunt implicate în producția și distribuirea unor astfel de mărfuri sau servicii și a canalelor de distribuire ale acestora.

 

ARTICOLUL 12

 

Măsuri provizorii

 

(1)     Fiecare parte prevede că autoritățile sale judiciare dispun de autoritatea de a ordona măsuri
provizorii prompte și eficace:

 

(a)           împotriva unei părți sau, după caz, împotriva unei părți terțe asupra căreia autoritatea judiciară relevantă își exercită competența, pentru a împiedica comiterea unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală și, în special, pentru a împiedica introducerea în circuitele comerciale a mărfurilor care implică încălcarea unui drept de proprietate intelectuală;

 

(b)          pentru a păstra dovezi relevante cu privire la încălcarea presupusă.

 

(2)     Fiecare parte prevede că autoritățile sale judiciare dispun de autoritatea de a adopta măsuri
provizorii inaudita altera parte, după caz, în special atunci când orice întârziere este de natură să
cauzeze un prejudiciu ireparabil pentru titularul dreptului sau atunci când există un risc care poate fi
demonstrat al distrugerii dovezilor. În cadrul procedurilor conduse inaudita altera parte, fiecare
parte le furnizează autorităților sale judiciare autoritatea de a ordona rapid, la cerere, măsuri
provizorii și de a lua o decizie fără întârzieri nejustificate.

 

(3)          Cel puțin în cazurile de încălcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe și în cazurile de contrafacere a mărcilor de comerț, fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor judiciare civile, autoritățile sale judiciare să aibă autoritatea de a dispune sechestrarea sau altă formă de luare în custodie a mărfurilor suspecte, a materialelor și a instrumentelor relevante pentru încălcare și, cel puțin pentru contrafacerea mărcilor de comerț, a documentelor justificative, fie originale, fie copii ale acestora, relevante pentru încălcare.

 

(4)          Oricare dintre părţi prevede ca autoritățile sale să dispună de autoritatea de a cere solicitantului, cu privire la măsurile provizorii, să furnizeze orice dovezi disponibile în mod rezonabil ca aceștia să fie suficient de siguri că dreptul solicitantului este încălcat sau că o astfel de încălcare este iminentă și de a-i cere solicitantului să furnizeze o cauțiune sau o garanție echivalentă suficientă pentru a-l proteja pe învinuit și de a împiedica abuzul. O astfel de cauțiune sau de garanție echivalentă nu descurajează în mod nerezonabil recursul la proceduri pentru astfel de măsuri provizorii.

 

(5)          În cazul în care măsurile provizorii sunt abrogate sau în cazul în care încetează să fie aplicabile în urma unei acțiuni sau omisiuni a solicitantului sau în cazul în care se constată ulterior că nu a avut loc nicio încălcare a niciunui drept de proprietate intelectuală, autoritățile judiciare dispun de autoritatea de a ordona solicitantului, la cererea învinuitului, să furnizeze acestuia despăgubiri corespunzătoare pentru orice prejudiciu cauzat de aceste măsuri.

 

SECŢIUNEA 3

 

MĂSURI LA FRONTIERĂ12

 

ARTICOLUL 13

 

Domeniul de aplicare al măsurilor la frontieră3

 

Partea care prevede, în funcţie de necesităţi, în acord cu sistemul său intern de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală şi fără a aduce atingere cerinţelor Acordului TRIPS, măsuri de aplicare eficace a drepturilor de proprietate intelectuală la frontiere trebuie să facă acest lucru astfel încât să nu discrimineze în mod nejustificat între drepturile de proprietate intelectuală şi care să evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim.

 

1        în cazul în care o parte a renunţat în mod semnificativ la toate controalele asupra mişcării
mărfurilor de-a lungul frontierei sale cu o altă parte cu care formează o uniune vamală, nu se
solicită aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni la frontiera respectivă.

 

2        Se înţelege că nu este obligatoriu să se aplice procedurile descrise în prezenta secţiune
mărfurilor introduse pe piaţă într-o altă ţară de către titularul dreptului sau cu
consimţământul acestuia.

 

3        Părţile sunt de acord că brevetele şi protecţia informaţiilor nedivulgate nu fac parte din
domeniul de aplicare al prezentei secţiuni.

 

ARTICOLUL 14

 

Transporturi mici și bagaje personale

 

(1)          Oricare dintre părţi include în aplicarea prezentei secțiuni mărfuri de natură comercială trimise în transporturi mici.

 

(2)          Oricare dintre părţi poate exclude din aplicarea prezentei secțiuni cantități mici de mărfuri de natură necomercială aflate în bagajele personale ale călătorilor.

 

ARTICOLUL 15

 

Furnizarea de informații din partea titularului dreptului

 

Oricare dintre părţi le autorizează pe autoritățile sale competente să solicite unui titular al dreptului să furnizeze informații relevante pentru a sprijini autoritățile competente în luarea măsurilor la frontieră menționate în prezenta secțiune. Oricare dintre părţi poate, de asemenea, să îl autorizeze pe un titular al dreptului să furnizeze informații relevante autorităților sale competente.

 

ARTICOLUL 16

 

Măsuri la frontieră

 

(1)     Oricare dintre părţi adoptă sau menţine proceduri cu privire la expedierea mărfurilor
importate şi exportate, conform cărora:

 

(a)          autorităţile sale vamale pot acţiona din proprie iniţiativă pentru a suspenda punerea în liberă circulaţie a mărfurilor suspecte; şi

 

(b)                      după caz, un titular al dreptului poate solicita autorităţilor sale competente suspendarea punerii în liberă circulaţie a mărfurilor suspecte.

 

(2)     Oricare dintre părţi poate adopta sau menţine proceduri cu privire la mărfuri suspecte în
tranzit sau în alte situaţii în care mărfurile sunt supuse controlului vamal, conform cărora:

 

(a)          autorităţile sale vamale pot acţiona din proprie iniţiativă pentru a suspenda punerea în liberă circulaţie sau deţinerea mărfurilor suspecte; şi

 

(b)                      după caz, un titular al dreptului poate solicita autorităţilor sale competente suspendarea punerii în liberă circulaţie sau a deţinerii mărfurilor suspecte.

 

ARTICOLUL 17

 

Cererea titularului dreptului

 

(1)          Oricare dintre părţi prevede ca autoritățile sale competente să solicite unui titular al dreptului care solicită procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Măsuri la frontieră) să furnizeze dovezi adecvate pentru a convinge autoritățile competente că, în temeiul legislației părții care furnizează procedurile, există, prima facie, o încălcare a unui drept de proprietate intelectuală al titularului dreptului și să furnizeze informații suficiente despre care se poate aștepta în mod rezonabil să fie în posesia titularului dreptului pentru a permite autorităților competente să recunoască ușor mărfurile suspecte. Cerința de a furniza informații suficiente nu descurajează în mod nerezonabil recursul la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Măsuri la frontieră).

 

(2)          Oricare dintre părţi prevede posibilitatea de a prezenta cereri de suspendare a punerii în liberă circulație sau a deținerii oricăror mărfuri suspecte1 sub control vamal pe teritoriul său. Oricare dintre părţi poate să prevadă ca astfel de cereri să se aplice expedierilor multiple. Oricare dintre părţi poate să prevadă ca, la cererea titularului dreptului, cererea de a suspenda punerea în liberă circulație sau deținerea mărfurilor suspecte se poate aplica punctelor selecționate de intrare și ieșire sub control vamal.

 

(3)          Oricare dintre părţi se asigură că autoritățile sale competente informează solicitantul într-o perioadă de timp rezonabilă dacă au acceptat sau nu cererea. Dacă autoritățile competente au acceptat cererea, ele informează, de asemenea, solicitantul cu privire la perioada de valabilitate a acesteia.

 

1 Cerința de a prezenta astfel de cereri face obiectul obligațiilor de a prevedea procedurile menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Măsuri la frontieră).

 

 (4)    Oricare dintre părţi poate să prevadă posibilitatea ca, în cazul în care solicitantul a recurs în mod abuziv la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Măsuri la frontieră) sau în cazul în care există un motiv valabil, autoritățile sale competente să aibă autoritatea de a refuza, suspenda sau anula o cerere.

 

ARTICOLUL 18

 

Cauțiune sau garanție echivalentă

 

Oricare dintre părţi prevede posibilitatea ca autoritățile sale competente să aibă autoritatea de a cere unui titular al dreptului care solicită procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Măsuri la frontieră) să furnizeze o cauțiune rezonabilă sau o garanție echivalentă suficientă pentru a proteja pe învinuit și autoritățile competente și pentru a împiedica abuzul. Fiecare parte prevede că o astfel de cauțiune sau de garanție echivalentă nu descurajează în mod nerezonabil recursul la aceste proceduri. O parte poate să prevadă că o astfel de cauțiune poate să fie sub forma unei obligațiuni prin care învinuitul va fi apărat împotriva oricărei pierderi sau oricărui prejudiciu care rezultă în urma suspendării punerii în liberă circulație sau a deținerii mărfurilor în cazul în care autoritățile competente determină faptul că acestea nu prezintă o încălcare. O parte poate, doar în circumstanțe excepționale sau în temeiul unui ordin judecătoresc, să îi permită învinuitului să intre în posesia mărfurilor suspecte contra vărsării unei obligațiuni sau a unei alte cauțiuni.

 

ARTICOLUL 19

 

Determinarea încălcării unui drept

 

Oricare dintre părţi adoptă sau menține proceduri prin care autoritățile sale competente pot să determine, într-o perioadă de timp rezonabilă după inițierea procedurilor descrise la articolul 16 (Măsuri la frontieră), dacă mărfurile suspecte încalcă sau nu un drept de proprietate intelectuală.

 

ARTICOLUL 20

 

Măsuri de remediere

 

(1)          Oricare dintre părţi prevede faptul că autoritățile sale competente au autoritatea de a ordona distrugerea mărfurilor în urma unei determinări menționate la articolul 19 (Determinarea încălcării unui drept) conform căreia mărfurile aduc atingere unui drept. În cazurile în care aceste mărfuri nu sunt distruse, fiecare parte se asigură că, în afara circumstanțelor excepționale, astfel de mărfuri sunt îndepărtate din circuitele comerciale astfel încât să se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului.

 

(2)          În ceea ce privește mărfurile de marcă contrafăcute, simpla îndepărtare a mărcii de comerț aplicată în mod ilegal nu este suficientă, în afara cazurilor excepționale, pentru a permite punerea în liberă circulație a mărfurilor în circuitele comerciale.

 

(3)          Oricare dintre părţi poate să prevadă faptul că autorităţile sale competente au autoritatea de a impune sancţiuni administrative în urma unei determinări menţionate la articolul 19 (Determinarea încălcării unui drept) conform căreia mărfurile aduc atingere unui drept.

 

ARTICOLUL 21

 

Taxe

 

Fiecare parte prevede faptul ca orice taxe pentru prezentarea unei cereri, pentru depozitarea sau distrugerea mărfurilor care urmează să fie evaluate de autorităţile sale competente în legătură cu procedurile descrise în prezenta secţiune să nu fie utilizate astfel încât să descurajeze în mod nerezonabil recursul la aceste proceduri.

 

ARTICOLUL 22

 

Divulgarea informaţiilor

 

Fără a aduce atingere legislaţiei unei părţi cu privire la protecţia vieţii private sau confidenţialitatea informaţiilor:

 

(a)    oricare dintre părţi poate autoriza autoritățile sale competente să furnizeze titularului dreptului informații despre expedieri specifice de mărfuri, inclusiv descrierea și cantitatea mărfurilor, pentru a contribui la detectarea mărfurilor care aduc atingere unui drept;

 

(b)          oricare dintre părţi poate autoriza autoritățile sale competente să furnizeze titularului dreptului informații despre mărfuri, inclusiv, însă fără să se limiteze la acestea, descrierea și cantitatea mărfurilor, numele și adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului și, în cazul în care sunt cunoscute, țara de origine a mărfurilor și numele și adresa producătorului de mărfuri, pentru a contribui la determinarea menționată la articolul 19 (Determinarea încălcării unui drept);

 

(c)           în afara cazului în care o parte le-a acordat autorităților sale competente împuternicirea descrisă la litera (b), cel puțin în cazul mărfurilor importate, atunci când autoritățile sale competente au aplicat sechestru asupra bunurilor suspecte sau, eventual, au realizat determinarea menționată la articolul 19 (Determinarea încălcării unui drept) conform căreia mărfurile aduc atingere unui drept, partea le autorizează pe autoritățile sale competente să furnizeze titularului dreptului, în treizeci de zile1 de la sechestrare sau determinare, informații despre astfel de mărfuri, inclusiv, însă fără să se limiteze la acestea, descrierea și cantitatea mărfurilor, numele și adresa expeditorului, importatorului, exportatorului sau a destinatarului și, în cazul în care sunt cunoscute, țara de origine a mărfurilor și numele și adresa producătorului de mărfuri.

 

1       În sensul prezentului articol, zile înseamnă zile lucrătoare.

 

SECŢIUNEA 4

 

PUNEREA ÎN APLICARE A SANCŢRJNILOR PENALE

 

ARTICOLUL 23

 

Infracţiuni

 

(1)                      Fiecare parte prevede proceduri şi sancţiuni penale care să se aplice cel puţin în cazurile de contrafacere intenţionată a mărcilor de comerţ sau de piraterie care aduce atingere dreptului de autor sau drepturilor conexe la scară comercială1. în sensul prezentei secţiuni, actele efectuate la scară comercială le includ cel puţin pe cele efectuate sub forma activităţilor comerciale pentru avantaje economice sau comerciale directe sau indirecte.

 

(2)                      Fiecare parte prevede proceduri şi sancţiuni penale care să se aplice cel puţin în cazurile de import intenţionat2 şi de utilizare internă, în cadrul operaţiunilor comerciale şi la scară comercială, a etichetelor sau a ambalajelor:3

 

(a)     cărora li s-a aplicat, fără autorizare, o marcă care este identică cu o marcă de comerţ înregistrată pe teritoriul său sau care nu poate fi diferenţiată de aceasta; şi

 

1        Fiecare parte tratează importul sau exportul intenţionat al mărfurilor de marcă contrafăcute
sau al mărfurilor piratate la scară comercială ca fiind activităţi ilegale care fac obiectul
sancţiunilor penale în temeiul prezentului articol. O parte poate să îşi respecte obligaţia cu
privire la importul şi exportul mărfurile de marcă contrafăcute sau al mărfurilor piratate
prevăzând distribuirea, vânzarea sau oferirea spre vânzare a acestor mărfuri la scară
comercială ca fiind activităţi ilegale care fac obiectul sancţiunilor penale.

 

2        O parte poate să îşi respecte obligaţia referitoare la importul etichetelor sau al ambalaj elor
prin măsurile sale privind distribuirea.

 

3        O parte poate să îşi respecte obligaţiile menţionate la prezentul alineat prevăzând proceduri şi
sancţiuni penale care să se aplice tentativelor de a comite o infracţiune privind mărcile

 

de comerţ.

 

 (b)    care sunt destinate a fi utilizate în cursul operațiunilor comerciale pe mărfuri sau în legătură cu servicii care sunt identice cu mărfurile sau serviciile pentru care o astfel de marcă de comerț este înregistrată.

 

(3)          O parte poate să prevadă proceduri și sancțiuni penale, în cazurile corespunzătoare, pentru reproducerea neautorizată a operelor cinematografice în cadrul unei proiectări într-o sală deschisă, în general, publicului.

 

(4)          Cu privire la infracțiunile precizate la prezentul articol, pentru care o parte prevede proceduri și sancțiuni penale, partea respectivă se asigură că legislația sa prevede o responsabilitate penală pentru complicitate.

 

(5)          Fiecare parte adoptă, în conformitate cu principiile sale juridice, măsurile necesare pentru a stabili responsabilitatea, care poate să fie penală, a persoanelor juridice pentru infracțiunile precizate la prezentul articol pentru care partea prevede proceduri și sancțiuni penale. Această responsabilitate nu aduce atingere responsabilității penale a persoanelor fizice care au înfăptuit infracțiuni.

 

ARTICOLUL 24

 

Sancțiuni

 

Pentru infracțiunile precizate la alineatele 1, 2 și 4 de la articolul 23 (Infracțiuni), fiecare parte prevede sancțiuni care includ pedeapsă privativă de libertate, precum și amenzi1 suficient de ridicate pentru a descuraja viitoare acte de încălcare și care se aliniază nivelului sancțiunilor aplicate pentru infracțiunile de gravitate corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 25

 

Sechestrarea, confiscarea și distrugerea

 

(1)          În cazul infracțiunilor specificate la alineatele 1, 2, 3 și 4 de la articolul 23 (Infracțiuni) pentru care o parte prevede proceduri și sancțiuni penale, partea respectivă prevede ca autoritățile sale competente să aibă autoritatea de a dispune aplicarea sechestrului asupra mărfurilor de marcă susceptibile de a fi fost contrafăcute sau a mărfurilor piratate, asupra oricăror materiale și instrumente utilizate la comiterea infracțiunii presupuse, asupra documentelor justificative relevante în raport cu infracțiunea presupusă și asupra oricăror active care rezultă sau sunt obținute, în mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune că aduc atingere unui drept.

 

(2)          Atunci când o parte solicită identificarea mărfurilor care fac obiectul sechestrului ca o condiție preliminară pentru emiterea unui ordin menționat la alineatul (1), partea respectivă nu solicită ca mărfurile să fie mai amplu descrise decât este necesar pentru a le identifica în scopul sechestrului.

 

1       Se înțelege că părțile nu sunt obligate să prevadă posibilitatea de a impune în paralel pedepse privative de libertate și amenzi.

 

(3)          În cazul infracțiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 și 4 de la articolul 23 (Infracțiuni) pentru care o parte prevede proceduri și sancțiuni penale, partea respectivă prevede ca autoritățile sale competente să aibă autoritatea de a dispune confiscarea sau distrugerea tuturor mărfurilor de marcă contrafăcute sau a mărfurilor piratate. În cazurile în care mărfurile de marcă contrafăcute și mărfurile piratate nu sunt distruse, autoritățile competente se asigură că, în afara circumstanțelor excepționale, astfel de mărfuri sunt îndepărtate din circuitele comerciale, astfel încât să se evite orice prejudiciu care ar putea fi adus titularului dreptului. Fiecare parte se asigură că distrugerea sau confiscarea unor astfel de mărfuri are loc fără niciun fel de despăgubire pentru contravenient.

 

(4)          În cazul infracțiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 și 4 de la articolul 23 (Infracțiuni) pentru care o parte prevede proceduri și sancțiuni penale, partea respectivă prevede ca autoritățile sale competente să aibă competența de a dispune confiscarea sau distrugerea materialelor și instrumentelor utilizate în mod predominant la crearea de mărfuri de marcă contrafăcute sau mărfuri piratate și, cel puțin pentru infracțiunile grave, a activelor care rezultă sau sunt obținute, în mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept. Fiecare parte se asigură că distrugerea sau confiscarea unor astfel de materiale, instrumente sau active are loc fără niciun fel de despăgubire pentru contravenient.

 

(5)          În cazul infracțiunilor precizate la alineatele 1, 2, 3 și 4 de la articolul 23 (Infracțiuni) pentru care o parte prevede proceduri și sancțiuni penale, partea respectivă poate să prevadă ca autoritățile sale judiciare să aibă competența de a dispune:

 

(a)    sechestrul activelor a căror valoare corespunde celei a activelor care rezultă sau sunt obținute, în mod direct sau indirect, prin activitatea despre care se presupune că aduc atingere unui drept; și

 

 (b)    confiscarea activelor a căror valoare corespunde celei a activelor care rezultă sau sunt obţinute, în mod direct sau indirect, prin activitatea care aduc atingere unui drept.

 

ARTICOLUL 26

 

Punerea în aplicare a sancţiunilor penale ex officio

 

Fiecare parte prevede ca, în cazurile corespunzătoare, autorităţile sale competente să poată acţiona din proprie iniţiativă pentru a deschide o anchetă sau o acţiune In justiţie cu privire la infracţiunile precizate la alineatele 1, 2, 3 şi 4 de la articolul 23 (Infracţiuni) pentru care partea respectivă prevede proceduri şi sancţiuni penale.

 

SECŢIUNEA 5

 

APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

ÎN MEDIUL DIGITAL

 

ARTICOLUL 27

 

Aplicarea legii în mediul digital

 

(1)          Fiecare parte se asigură că legislația sa cuprinde proceduri de aplicare a legii, de genul celor enunțate la secțiunea 2 (Punerea în aplicare a sancțiunilor civile) și la secțiunea 4 (Punerea în aplicare a sancțiunilor penale) care să permită o acțiune eficace împotriva oricărui act de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, care are loc în mediul digital, inclusiv măsuri de remediere eficiente destinate să prevină orice încălcare și măsuri de remediere care să constituie un mijloc de descurajare a oricărei încălcări ulterioare.

 

(2)          În conformitate cu alineatul (1), procedurile de aplicare a legii ale fiecărei părți se aplică încălcării dreptului de autor sau drepturilor conexe asupra rețelelor digitale, care pot include utilizarea ilegală de mijloace de difuzarea la scară largă în scopul încălcării. Aceste proceduri sunt puse în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activității legitime, inclusiv comerțul electronic și, în conformitate cu legislația părții respective, respectă principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil și protecția vieții private1.

 

1       De exemplu, fără a aduce atingere legislației unei părți, adoptarea sau menținerea unui regim care prevede limitări privind responsabilitatea furnizorilor de servicii online sau măsurile de remediere disponibile împotriva acestora, păstrând, în același timp, drepturile legitime ale titularului dreptului.

 

(3)          Fiecare parte se străduieşte să promoveze, în cadrul mediului de afaceri, eforturi de cooperare menite să abordeze în mod eficace contrafacerea mărcilor de comerţ şi încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe păstrând, în acelaşi timp, o competiţie legitimă şi, în conformitate cu legislaţia părţii respective, principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil şi protecţia vieţii private.

 

(4)          O parte poate să furnizeze, în conformitate cu actele sale cu putere de lege şi cu normele sale administrative, autorităţilor sale competente autoritatea de a solicita unui furnizor de servicii online să divulge rapid unui titular al dreptului suficiente informaţii pentru a identifica un abonat despre al cărui cont se presupune că a fost utilizat pentru încălcare, atunci când respectivul titular al dreptului a depus o cerere, suficientă din punct de vedere juridic, cu privire la contrafacerea mărcilor de comerţ sau la încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe şi atunci când astfel de informaţii sunt cerute pentru a proteja sau a aplica drepturile respective. Aceste proceduri sunt puse în aplicare astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea activităţii legitime, inclusiv comerţul electronic şi, în conformitate cu legislaţia părţii respective, respectă principii fundamentale precum libertatea de expresie, un proces echitabil şi protecţia vieţii private.

 

(5)          Fiecare parte prevede o protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficace împotriva neutralizării măsurilor tehnice eficace1 folosite de autori, artişti interpreţi sau executanţi sau de producătorii de fonograme în exercitarea drepturilor lor în cadrul operelor, interpretărilor, execuţiilor sau fonogramelor lor şi care restrâng actele cu privire la acestea, care nu sunt autorizate de către autorii, artiştii interpreţi sau executanţi sau de către producătorii de fonograme în cauză sau care nu sunt permise de lege.

 

1        în sensul prezentului articol, măsuri tehnice înseamnă orice tehnologie, dispozitiv sau componentă care, în cursul normal al funcţionării sale, este prevăzută să împiedice sau să restricţioneze acte, cu privire la opere, interpretări, execuţii sau fonograme, care nu sunt autorizate de autori, artişti interpreţi sau executanţi sau de producători de fonograme, astfel cum prevede legislaţia unei părţi. Fără a aduce atingere domeniului de aplicare al dreptului de autor sau al drepturilor conexe incluse în legislaţia unei părţi, măsurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea operelor, interpretărilor, execuţiilor sau fonogramelor protejate este controlată de autori, artişti interpreţi sau executanţi sau de producători de fonograme, prin aplicarea unui control al accesului relevant sau a unui proces de protecţie relevant, cum ar fi criptarea sau bruierea sau a unui mecanism de control al copierii, care îndeplineşte obiectivul protecţiei.

 

 (6)    În scopul de a garanta protecția juridică corespunzătoare și sancțiunile juridice eficace menționate la alineatul (5), fiecare parte oferă protecție cel puțin împotriva:

 

(a)     în măsură în care legislația sa prevede acest lucru:

 

(i)     neutralizării neautorizate a unei măsuri tehnice eficace, executate știind sau având motive rezonabile pentru a ști; și

 

(ii)    oferirii publicului, prin intermediul comercializării unui dispozitiv sau al unui produs, inclusiv programele pentru calculator, sau al unui serviciu, ca o modalitate de a neutraliza o măsură tehnică eficace; și

 

(b)     fabricarea, importul sau distribuirea unui dispozitiv sau produs, inclusiv programe pentru
calculator sau furnizarea unui serviciu care:

 

(i)     este conceput sau produs în principal în vederea neutralizării unei măsuri tehnice eficace; sau

 

(ii)    are numai un scop limitat din punct de vedere comercial în afara celui de a neutraliza o măsură tehnică eficace1.

 

1       În aplicarea alineatelor (5) și (6), nicio parte nu este obligată să solicite ca proiectarea sau proiectarea și selecția părților și a componentelor pentru un produs electronic de consum, de telecomunicații sau informatic să ofere un răspuns vreunei măsuri tehnice speciale, atât timp cât produsul nu contravine în alt fel măsurilor sale de implementare a acestor alineate.

 

 (7)    Pentru a protej a informaţiile privind regimul drepturilor în format electronic1, fiecare parte
prevede protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficace împotriva oricărei persoane
care săvârşeşte una din următoarele fapte cu ştiinţă şi fără autorizaţie sau, în cazul sancţiunilor
civile, având motive întemeiate de a crede că această faptă va determina, va permite, va facilita sau
va disimula o încălcare a unui drept de autor sau a unor drepturi conexe:

 

(a)          eliminarea sau modificarea oricărei informaţii privind regimul drepturilor în format electronic;

 

(b)                      distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea sau televizarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere, interpretări, execuţii sau fonograme, ştiind că informaţiile privind regimul drepturilor în format electronic au fost eliminate sau modificate fără autorizaţie.

 

(8)     Atunci când prevede protecţie juridică corespunzătoare şi sancţiuni juridice eficace în temeiul
dispoziţiilor de la alineatele (5) şi (7), o parte poate adopta sau menţine limitări sau excepţii
corespunzătoare măsurilor de punere în aplicare a dispoziţiilor de la alineatele (5), (6) şi (7).
Obligaţiile enunţate la alineatele (5), (6) şi (7) nu aduc atingere drepturilor, limitărilor, excepţiilor
sau mijloacelor de apărare legate de încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe prevăzute
de legislaţia unei părţi.

 

1        în sensul prezentului articol, informaţiile privind regimul drepturilor înseamnă:

 

a)                            informaţii care identifică opera, interpretarea, execuţia sau fonograma; autorul operei, artistul interpret sau executant al interpretării sau execuţiei sau producătorul fonogramei; sau deţinătorul oricărui drept asupra operei, interpretării, execuţiei sau fonogramei;

 

b)             informaţii cu privire la clauzele şi condiţiile utilizării operei, interpretării, execuţiei sau fonogramei; sau

 

c)                            orice numere sau coduri care reprezintă informaţiile descrise la literele (a) şi (b) de mai sus; atunci când oricare din aceste informaţii este anexată unei copii a unei opere, interpretări, execuţii sau fonograme sau apare în legătură cu comunicarea sau punerea la dispoziţia publicului a unei opere, interpretări, execuţii sau fonograme.

 

CAPITOLUL III

 

PRACTICI DE APLICARE A LEGII

 

ARTICOLUL 28

 

Expertiză în domeniul aplicării legii, informare și coordonare internă

 

(1)          Fiecare parte încurajează dezvoltarea unei expertize specializate în cadrul autorităților sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

(2)          Fiecare parte încurajează colectarea și analiza de date statistice și alte informații relevante privind încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, precum și colectarea de informații privind cele mai bune practici de prevenire și combatere a încălcărilor.

 

(3)          Fiecare parte promovează, după caz, coordonarea internă în cadrul autorităților sale competente responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și facilitează acțiunile comune ale acestora.

 

(4)          Fiecare parte încurajează promovarea, după caz, a stabilirii și menținerii mecanismelor formale sau informale, cum ar fi grupurile consultative, în cadrul cărora autorităților sale competente li se pot furniza punctele de vedere ale titularilor drepturilor și ale altor părți interesate relevante.

 

ARTICOLUL 29

 

Gestionarea riscurilor la frontiere

 

(1)     în scopul de a asigura o aplicare mai eficace a drepturilor de proprietate intelectuală la
frontiere, autorităţile competente ale unei părţi pot:

 

(a)          să consulte părţile interesate relevante şi autorităţile competente ale altor părţi responsabile de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul de a identifica şi aborda riscuri semnificative şi de a promova acţiuni de atenuare a acelor riscuri; şi

 

(b)                      să facă schimb de informaţii cu autorităţile competente ale altor părţi privind aplicarea la frontiere a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv informaţii relevante pentru a identifica şi a viza mai bine, în scopul inspectării, expedieri despre care se suspectează că ar conţine mărfuri care aduc atingere unui drept.

 

(2)     Atunci când o parte aplică sechestrul asupra unor mărfuri importate care încalcă dreptul de
proprietate intelectuală, autorităţile competente ale acesteia pot să îi furnizeze părţii informaţiile
necesare identificării părţilor şi mărfurilor implicate în exportul mărfurilor sechestrate. Autorităţile
competente ale părţii care realizează exportul pot lua măsuri împotriva părţilor respective şi a
viitoarelor expedieri, în conformitate cu legislaţia părţii respective.

 

ARTICOLUL 30

 

Transparență

 

În scopul de a promova transparența în administrarea sistemului său de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, fiecare parte ia măsuri corespunzătoare, în temeiul legislației și politicilor sale, pentru a publica sau a pune în alt fel la dispoziția publicului informații privind:

 

(a)           procedurile disponibile în cadrul legislației sale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, autoritățile sale competente responsabile de o astfel de aplicare și punctele de contact disponibile în scopul asistenței;

 

(b)          actele cu putere de lege şi normele administrative, hotărârile judecătorești și administrative finale cu domeniu de aplicare general relevante privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală; și

 

(c)           eforturile sale de a asigura un sistem eficace de aplicare și protecție a drepturilor de proprietate intelectuală.

 

ARTICOLUL 31

 

Sensibilizarea publicului

 

Fiecare parte promovează, după caz, adoptarea de măsuri pentru a mări sensibilizarea publicului cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală și efectele negative ale încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.

 

ARTICOLUL 32

 

Considerații referitoare la mediu în cazul distrugerii mărfurilor care realizează o încălcare

 

Distrugerea mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală se realizează în conformitate cu legile și regulamentele în materie de protecție a mediului ale părții unde are loc distrugerea.

 

CAPITOLUL IV

 

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 

ARTICOLUL 33

 

Cooperare internațională

 

(1)    Fiecare parte recunoaște importanța majoră a cooperării internaționale la realizarea protecției eficace a drepturilor de proprietate intelectuală și că aceasta ar trebui încurajată indiferent de originea mărfurilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, de localizarea sau de naționalitatea titularului dreptului.

 

(2)                       în scopul de a combate încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în special contrafacerea mărcilor de comerţ şi pirateria dreptului de autor sau a drepturilor conexe, părţile promovează cooperarea, după caz, între autorităţile lor competente responsabile pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. O astfel de cooperare poate să includă cooperarea cu privire la aplicarea legii cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor penale şi a măsurilor la frontieră care fac obiectul prezentului acord.

 

(3)                       Cooperarea din cadrul prezentului capitol este condusă în conformitate cu acordurile internaţionale relevante şi cu legile, politicile, alocarea resurselor şi priorităţile privind aplicarea legii ale fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 34

 

Schimb de informaţii

 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la articolul 29 (Gestionarea riscurilor la frontiere), fiecare parte se străduieşte să procedeze la schimbul de informaţii cu celelalte părţi în ce priveşte:

 

(a)          informaţiile pe care partea le colectează în conformitate cu dispoziţiile capitolului III (Practici de aplicare a legii), inclusiv date statistice şi informaţii privind cele mai bune practici;

 

(b)                      informaţiile cu privire la măsurile sale legislative şi de reglementare care au legătură cu protecţia şi aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală; şi

 

(c)          alte informaţii, după caz şi după cum s-a convenit reciproc.

 

ARTICOLUL 35

 

Consolidarea capacităţilor şi asistenţa tehnică

 

(1)      Fiecare parte se străduieşte să ofere, la cerere şi în conformitate cu termenii şi condiţiile
convenite reciproc, asistenţă privind consolidarea capacităţilor şi asistenţa tehnică în vederea
ameliorării aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, celorlalte părţi semnatare ale prezentului
acord şi, după caz, viitoarelor părţi. Consolidarea capacităţilor şi asistenţa tehnică poate să acopere
domenii precum:

 

(a)          sporirea sensibilizării publicului cu privire la drepturile de proprietate intelectuală;

 

(b)                      elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală;

 

(c)          formarea funcţionarilor publici cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală; şi

 

(d)                      coordonarea operaţiunilor conduse la nivel regional şi multilateral.

 

(2)      Fiecare parte se străduieşte să colaboreze strâns cu celelalte părţi şi, după caz, cu ţările care nu
sunt părţi la prezentul acord, în scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor alineatului (1).

 

 (3)    Oricare dintre părţi poate să desfășoare, împreună cu organizații relevante din sectorul privat sau la nivel internațional, activitățile descrise la prezentul articol. Fiecare parte se străduiește să evite suprapunerea inutilă între activitățile descrise la prezentul articol și alte activități de cooperare internațională.

 

CAPITOLUL V

 

ACORDURI INSTITUȚIONALE

 

ARTICOLUL 36

 

Comitetul ACCC

 

(1)          Părțile instituie Comitetul ACCC. Fiecare parte este reprezentată în cadrul comitetului.

 

(2)          Comitetul:

 

 

 

(a)           analizează punerea în aplicare și funcționarea prezentului acord;

 

(b)          ia în considerare chestiunile privind dezvoltarea prezentului acord;

 

(c)           ia în considerare, în conformitate cu articolul 42 (Amendamente), orice amendamente propuse ale prezentului acord;

 

(d)          decide, în conformitate cu alineatul (2) de la articolul 43 (Aderare), cu privire la condițiile de aderare la prezentul acord a oricărui membru al OMC; și

 

(e)           ia în considerare orice altă chestiune care poate afecta punerea în aplicare și funcționarea prezentului acord.

 

(3)    Comitetul poate decide:

 

(a)           să instituie comitete ad hoc sau grupuri de lucru pentru a asista comitetul în îndeplinirea responsabilităților sale prevăzute la alineatul (2) sau să asiste o parte viitoare la cererea sa de a adera la prezentul acord în conformitate cu articolul 43 (Aderare);

 

(b)          să ceară sfatul persoanelor sau grupurilor neguvernamentale;

 

(c)           să facă recomandări privind punerea în aplicare și funcționarea prezentului acord, inclusiv prin susținerea orientărilor privind cele mai bune practici aferente acestuia;

 

(d)          să facă schimb de informații și de cele mai bune practici cu părți terțe privind reducerea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv tehnicile de identificare și monitorizarea a pirateriei și a contrafacerii; și

 

(e)           să ia alte măsuri în exercitarea funcțiilor sale.

 

(4)          Toate deciziile comitetului sunt luate prin consens, în afara cazului în care comitetul poate decide altfel prin consens. Se consideră cu privire la comitet că a acționat prin consens asupra unei chestiuni care i-a fost prezentată spre examinare, dacă nicio parte prezentă la ședința la care este luată decizia nu obiectează în mod formal la decizia propusă. Limba de lucru a comitetului este engleza, iar documentele care vin în sprijinul activității sale sunt în engleză.

 

(5)          Comitetul își adoptă regulile și procedurile într-o perioadă de timp rezonabilă după intrarea în vigoare a prezentului acord și îi invită pe acei semnatari care nu sunt părți la prezentul acord să participe la deliberările comitetului privind respectivele reguli și proceduri. Regulile și procedurile:

 

 

 

(a)           abordează chestiuni precum prezidarea și organizarea de reuniuni, precum și executarea îndatoririlor organizaționale relevante pentru prezentul acord și funcționarea sa; și

 

(b)          pot să abordeze, de asemenea, chestiuni precum acordarea statutului de observator și orice altă chestiune despre care comitetul decide că este necesară pentru buna sa funcționare.

 

 

 

(6)          Comitetul poate modifica regulile și procedurile.

 

(7)          Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4), în timpul primilor cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, deciziile comitetului de a adopta sau modifica regulile și procedurile se iau prin consens între părți și semnatarii care nu sunt părți la prezentul acord.

 

(8)          După expirarea perioadei precizate la alineatul (7), comitetul poate adopta sau modifica regulile și procedurile prin consens între părțile la prezentul acord.

 

(9)          Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (8), comitetul poate decide că adoptarea sau amendamentul adus unei anumite reguli sau proceduri necesită consensul între părți și semnatarii care nu sunt părți la prezentul acord.

 

(10)      Comitetul se reunește cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care comitetul decide altfel. Prima reuniune a comitetului are loc într-o perioadă de timp rezonabilă după intrarea în vigoare a prezentului acord.

 

(11)      Pentru mai multă certitudine, comitetul nu supraveghează sau nu conduce aplicarea legii, pe plan intern sau internațional sau anchetele penale privind cazuri specifice în domeniul proprietății intelectuale.

 

(12)      Comitetul se străduiește să evite suprapunerea inutilă între activitățile sale și alte eforturi internaționale privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

ARTICOLUL 37

 

Puncte de contact

 

(1)          Fiecare parte desemnează un punct de contact pentru a facilita comunicarea între părți privind orice altă chestiune care face obiectul prezentului acord.

 

(2)          La cererea unei alte părți, punctul de contact al unei părți identifică un birou sau un funcționar corespunzător căruia i se poate adresa cererea părții și acordă asistență, dacă este necesar, pentru a facilita comunicarea între biroul sau funcționarul în cauză și partea care a introdus cererea.

 

ARTICOLUL 38

 

Consultări

 

(1)    O parte poate solicita în scris consultări cu altă parte cu privire la orice chestiune care are legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord. Partea care primește o astfel de cerere o examinează cu bunăvoință, oferă un răspuns și oportunități adecvate pentru consultări.

 

(2)          Consultările, inclusiv poziţiile particulare adoptate de părţile care participă la consultare, sunt confidenţiale şi nu aduc atingere drepturilor sau poziţiilor uneia sau alteia dintre părţi în cadrul oricărei alte proceduri, inclusiv o procedură sub auspiciile Memorandumului de înţelegere privind regulile şi procedurile de soluţionare a litigiilor inclus în anexa 2 la Acordul OMC.

 

(3)          Părţile care participă la consultare pot, de comun acord, să notifice Comisiei rezultatul consultărilor lor vizate la prezentul articol.

 

CAPITOLUL VI

 

DISPOZIȚII FINALE

 

ARTICOLUL 39

 

Semnarea

 

Prezentul acord rămâne deschis spre semnare de către participanții la negocierea sa1 și de către oricare alți membri ai OMC cu care participanții pot să fie de acord prin consens, de la 1 mai 2011 până la 1 mai 2013.

 

1       Australia, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Canada, Republica Cipru, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Uniunea Europeană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Ungară, Irlanda, Republica Italiană, Japonia, Republica Coreea, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Regatul Țărilor de Jos, Noua Zeelandă, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Singapore, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii.

 

ARTICOLUL 40

 

Intrare în vigoare

 

(1)          Prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile după data depunerii celui de-al șaselea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare între acei semnatari care și-au depus instrumentele respective de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

(2)          Prezentul acord intră în vigoare pentru fiecare semnatar care își depune instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare după depunerea celui de-al șaselea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, la treizeci de zile după data depunerii de către un astfel de semnatar a instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

ARTICOLUL 41

 

Retragere

 

O parte poate să se retragă din prezentul acord prin intermediul unei notificări scrise către depozitar. Retragerea are loc la 180 de zile după ce depozitarul primește notificarea.

 

ARTICOLUL 42

 

Amendamente

 

(1)          O parte poate să propună comitetului amendamente la prezentul acord. Comitetul decide dacă prezintă sau nu părților o propunere de amendament, în scopul ratificării, acceptării sau aprobării.

 

(2)          Orice amendament intră în vigoare la nouăzeci de zile după data la care toate părțile și-au depus depozitarului instrumentele respective de ratificare, acceptare sau aprobare

 

ARTICOLUL 43

 

Aderare

 

(1)          După expirarea perioadei prevăzute la articolul 39 (Semnarea), orice membru al OMC poate solicita aderarea la prezentul acord.

 

(2)          Comitetul decide cu privire la condițiile de aderare pentru fiecare solicitant.

 

(3)          Prezentul acord intră în vigoare pentru solicitant la treizeci de zile după data depunerii instrumentului său de aderare, pe baza condițiilor de aderare menționate la alineatul (2).

 

ARTICOLUL 44

 

Textele acordului

 

Prezentul acord se semnează în exemplar unic original în limbile engleză, franceză și spaniolă, fiecare dintre aceste versiuni fiind în egală măsură autentică.

 

ARTICOLUL 45 Depozitar Guvernul Japoniei este depozitarul prezentului acord.

_______________________________________________________________________________

Acesta document poate fi descărcat de aici

Acordul va intra în vigoare pentru România după ce vor fi parcurse mai multe etape

1. Cronologic, Parlamentul European va trebui să-şi dea avizul conform în vara anului 2012,

2. Consiliul Uniunii Europene îl va adopta, independent de ratificarea în parlamentele naţionale.

3. Acordul va trebui ratificat de Parlamentul României şi doar după aceşti paşi va putea intra în vigoare.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: